Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture